ផលិតផល | ឥណទានឯកជន

ឥណទានឯកជន

លក្ខណៈពិសេសនៃផលិតផល

 

 • ទំហំឥណទាន       
 • អត្រាការប្រាក់
 • រយៈពេលសង
 • ទ្រព្យធានា​​​​​​​
 • សេវារដ្ឋបាល
 • របៀបសង

៖       រហូតដល់ ២០០០.០០០ ដុល្លារ
៖       ចរចាជាក់ស្តែង
៖       រហូតដល់ ០៥ ឆ្នាំ
៖       ប្លង់រឹង ឬ ប្លង់ទន់
៖       ១% - ២%
៖       មានច្រើនជម្រើសតាមតម្រូវការ

អត្ថប្រយោជន៍

 • ទទួលបានប្រាក់កម្ចីតាមតម្រូវការ
 • សេវាកម្មរហ័ស ប្រកបដោយទំនុកចិត្តខ្ពស់
 • អត្រាការបា្រក់ទាប និងលក្ខខណ្ឌឥណទានងាយស្រួល

 

លក្ខណៈសម្បត្តិរបស់អ្នកខ្ចី៖

 • ជានីតិជនមានអាយុចាប់ពី ១៨ឆ្នាំ ទៅ ៦៥ឆ្នាំ
 • មានទីលំនៅអចិន្ត្រៃយ៍ ស្ថិតក្នុងតំបន់ប្រតិបត្តិការ
 • មានប្រវត្តិល្អនៅក្នុងសង្គម
 • មានមុខរបរ ឬ អាជីវកម្មស្របច្បាប់
 • មានទ្រព្យធានាត្រឹមត្រូវ

ឯកសារតម្រូវ៖

 • អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ ឬ សៀវភៅគ្រួសារ ឬ សៀវភៅស្នាក់នៅ ឬ សំបុត្រកំណើត ឬ លិខិតឆ្លងដែន
 • ឯកសារទ្រព្យធានា (ប្លង់រឹង ឬ​ ប្លង់ទន់)
 • ឯកសារផ្សេងៗ ពាក់ព័ន្ទនឹងប្រភពចំណូល

 

 

 • ទូរស័ព្ទទំនាក់ទំនង ០២៣ ៩០១​ ៥៧៨
 • អាចអញ្ចើញមកការិយាល័យ គ្រឹះស្ថាន Fasmec ណាមួយដែលនៅជិតលោកអ្នកបំផុត