ព័ត៌មាន | សាលរូបភាព

សាលរូបភាព

សិក្ខាសាលាបូកសរុបលទ្ធផលការងារប្រចាំឆ្នាំ២០១៧ និងផែនការយុទ្ធសាស្រ្ត ២០១៨-២០២២ របស់ គ្រឹះស្ថាន ហ្វូតាបា មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ភីអិលស៊ី

សកម្មភាពប្រជុំបូកសរុបលទ្ទផលប្រចាំខែវិច្ឆិកា

នៅ​ក្នុង​មជ្ឈ​មណ្ឌល​សហប្រតិបត្តិការ​កម្ពុជា-កូរ៉េ