ព័ត៌មាន | ពត៌មានថ្មីៗ

ពត៌មានថ្មីៗ

ការប្រជុំបូកសរុបលទ្ធិផងប្រចាំឆ្នាំ ២០២២ និង​ការរៀបចំគម្រោងប្រចាំឆ្នាំ ២០២៣

គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ សម្ព័ន្ធសមាគមសហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យមកម្ពុជា ភីអិលស៊

Annual Workshop 2022 ~ 2023 to Siem Reap

Microfinance Institution SAMPORN SAMAKUM SAHAKREAS THUN THOCH NENG MATHUM CAPUCHEA PLC. held an annual workshop meeting to review the performance for 2022 and set the new direction of the strategic plan for 2023. This annual works

Management Monthly Meeting on date 06-12-2022

លោក តែ ប៉រហុង ប្រធាននាយកគ្រប់គ្រងទូទៅនៃគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុសម្ព័ន្ធសមាគ

Communicate with Staff's at TKM and KSB

គ្រឹះស្ថានមីក្រូ ហិរញ្ញវត្ថុសម្ព័ន្ធសមាគមសហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យមកម្ពុជា ភីអិល