អំពីយើង | ទស្សនៈវិស័យ បេសកកម្ម​ និងតម្លៃស្នូល

ទស្សនៈវិស័យ បេសកកម្ម​ និងតម្លៃស្នូល

ទស្សនៈវិស័យ

គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ សម្ព័ន្ធសមាគម សហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្យមកម្ពុជា ភីអិលស៊ី ជាអ្នកផ្តល់​ហិរញ្ញវត្ថុខ្នាត​​​តូច​ដែល​​មាន​និរន្តរភាពល្អប្រសើរ ក្នុងការជួយអតិថិជន​ឱ្យទទួលបាន​ជោគជ័យក្នុងអាជីវកម្មរបស់​ពួកគាត់ ដោយ​ការ​ផ្តល់សេវាកម្ម​ហិរញ្ញវត្ថុសមរម្យដើម្បីចូលរួមចំណែកក្នុងការអភិវឌ្ឍប្រទេសកម្ពុជា។

 

បេសកកម្ម

គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ សម្ព័ន្ធសមាគមសហគ្រាសធុនតូចនិង​មធ្យមកម្ពុជា ភីអិលស៊ី បានប្តេជ្ញាចិត្តចំពោះ​​និរន្តរភាពសង្គមនិងហិរញ្ញ​វត្ថុយូរ​អង្វែង​និងការ​​បង្កើនប្រាក់ចំណូលដល់អតិថិជនរបស់យើង។ គ្រឹះស្ថាន​និង​      ផ្តល់ប្រាក់កម្ចីនិងសេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុ​ទូទាំង​ប្រទេស​ជាពិសេស​ដល់​គ្រួសារ​ដែលមាន​ប្រាក់​ចំណូល​ទាបនៅតាមជនបទ។

 

តម្លៃស្នូល

គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ សម្ព័ន្ធសមាគម សហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្យមកម្ពុជា ភីអិលស៊ី មានក្រុមអ្នកជំនាញ ដែលមានបទពិសោធន៍ផ្នែកមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុជាច្រើន ហើយយើង នឹងប្តេជ្ញាយ៉ាងពេញទំហឹងក្នុងការផ្តល់សេវាកម្មផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ និងផលិតផលដែលពាក់ព័ន្ធ ជាមួយអតិថិជនដែលត្រូវការហិរញ្ញវត្ថុ។មិនតែប៉ុណ្ណោះយើងជឿជាក់ថាសេវាកម្មរបស់យើងត្រូវបានយកចិត្តទុកដាក់និងគោរពទៅតាមច្បាប់នៅក្នុងវិស័យហិរញ្ញវត្ថុនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ហើយយើងមានគុណតម្លៃដូចខាងក្រោម៖

១. វិជ្ជាជីវៈ

២. ទំនួលខុសត្រូវ

៣. តម្លាភាព

៤. សុចរិតភាព

៥. និង តាំងចិត្ត