អំពីយើង | ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល

ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល

 

លោក រស់ ហេងប៊ុន

ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាល

ចាប់តាំងពីខ្ញុំបានចូលរួមធ្វើអាជីវកម្មជាមួយ គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុហិរញ្ញវត្ថុនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ជាមួយគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ សម្ព័ន្ធសមាគម សហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យមកម្ពុជា ភីអិលស៊ី កន្លងមក ខ្ញុំមានការពេញចិត្ត សម្រាប់សមិទ្ធិផលដែលទទួលបាននៅក្នុងឆ្នាំ២០២០នេះ ដោយគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ សម្ព័ន្ធសមាគម សហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្យមកម្ពុជា ភីអិលស៊ី គឺជាគ្រឹះស្ថានដែលកំពុង រីកលូតលាស់ យ៉ាងឆាប់រហ័ស ជាក់ស្តែងសមិទ្ធិផលប្រតិបត្តិការបានបង្ហាញថា តំបន់ប្រតិបត្តិការ​ មានការកើនឡើង បើធៀបជាមួយនឹងឆ្នាំ២០១៩  ដោយនៅចុងឆ្នាំ២០២០នេះ ចំនួនភូមិដែលប្រតិបត្តិការមាន១០៥​ ភូមិ ចំនួនឃុំដែលប្រតិបត្តិការមាន​ ៨៤ឃុំ  ចំនួនស្រុកដែលប្រតិបត្តិការមាន ៣២ស្រុក និងខេត្តប្រតិបត្តិការមានចំនួន ១២ខេត្ត សម្រាប់ផលប័ត្រឥណទានសរុបតាមការអនុវត្តរបាយការណ៍ CIFRS សម្រាប់ SMEs មានចំនួន២,៥៦៨,៩០៣ ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិក ដែលគិតជាកំណើនមានការកើនឡើង១១% ដោយធៀបទៅហ្នឹងឆ្នាំមុន អតិថិជនសកម្មភាពចំនួន១៩១នាក់ គឺកើនឡើង២៨% ផលប័ត្រកម្ចីស្ថិតក្នុងហានិភ័យលើសពី៣០ថ្ងៃ មានចំនួន៧% បើប្រៀបនឹងឆ្នាំមុនគឺមានការកើនឡើង ដូចយើងបានដឹងស្រាប់ហើយថាការរីករាលដាលនៃជំងឺកូវីដ១៩ បានធ្វើអោយប៉ះពាល់ដល់សេដ្ឋកិច្ចជាតិយ៉ាងខ្លាំង អាជីវកម្មដំណើរការមិនបានល្អ អតិថិជនពិបាកក្នុងការរកចំណូលដែលធ្វើអោយការសងត្រឡប់មានការយឺតយ៉ាវកើនឡើង។

សម្រាប់សមិទ្ធិផលហិរញ្ញវត្ថុបានបង្ហាញថាគ្រឹះស្ថានទទួលបានការចំណេញសុទ្ធក្រោយបង់ពន្ធ បានចំនួន ១៦៨,៣៦៦ ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិក សរុបកម្ចី ៧៦៥,៣១១ ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិក ទ្រព្យសកម្មសរុប ២.៥៩៤,៣៦៤ ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិក  មូលធនសរុប ២,០១៥ ០៤១ ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិក ដើមទុនចុះបញ្ជី ១,៥០០,០០០ ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិក  ដើមទុនបន្ថែម ៦០០,០០០ ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិក។ បើពិនិត្យមើលលើ អនុបាតនៃចំណូលធៀបនឹងទ្រព្យសកម្ម ៥.៩៣% ចំនូលធៀបនឹងមូលធន ៨.៣៦% អនុបាតសាច់ប្រាក់ងាយស្រួល ១០០% អនុបាតសធនភាព៦៩%។